วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนนั่นคืออะไร

             

              หากจะกล่าวถึง "การศึกษา" หลายคนนั้นจะนึกถึง การเรียนการสอน ที่มีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหานั้นๆได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน
              
               สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเรียนการสอน นั่นคือ สื่อการสอน สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
วิชานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากจะถามว่า "ในปัจจุบันสื่อการสอนนั้นมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่" คงจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยาก เพราะว่า ปัจจุบันสื่อการสอนได้มีการถูกสร้าง ถูกพัฒนา ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแต่ละยุคสมัย เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมีผลอย่างมาก ในการสร้าง การพัฒนสื่อการสอน ให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้งานแล้วเกิดประโยชน์ที่หลากหลาย และเกิดความทันสมัยของสื่อการที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้สื่อการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภท มีเป็นจำนวนมาก 
               
           อีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างสื่อการสอน หรือถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการสร้างสื่อการสอนต่างๆ นั่นคือ "การสร้างสื่อที่มีการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน"ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม ถ้าสื่อการสอนที่ผลิตออกมามีการสื่อถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีความทันสมัยตามกาลเวลา แต่ไม่ดึงดูดใจผู้เรียนแล้วนั้น สื่อชิ้นนั้นคงไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งานการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน เพราะฉะนั้น การจะสร้างสื่อการสอนควรต้องควรต้องคำนึงถึง ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ความทันสมัยตามยุคสมัยที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น