วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมชิ้น โบว์แดง      หลายคนอาจสงสัยว่า   


เครื่องนี้คืออะไร ?

      เครื่องนี้คือ "เครื่องระบายความร้อน" ที่ถูกผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีต้นแบบมาจากเครื่องระบายความร้อนของร่างกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีไว้สำหรับให้นักกีฬาที่ออกกำลังกายมา ใช้เวลาในการปรับตัวให้อุณหภูมิของร่างกายคืนสู่อุณหภูมิปกติได้เร็วขึ้น


มีการทำงานอย่างไร ?

      หลักการทำงานของเครื่องระบายความร้อนของร่างกาย คือ การนำความเย็นของน้ำในกระติกน้ำแข็งส่งผ่านท่อมายังแท่งทองแดงภายในเครื่องโดยการควบคุมของอุปกรณ์วัดความเย็น  จากนั้นให้นักกีฬาจับแท่งทองแดงที่เย็น เพื่อช่วยให้ร่างกายมีการระบายความร้อนที่รวดเร็วขึ้น โดยเวลาที่จะใช้ในการจับนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิของนักกีฬา อุณหภูมิห้อง การไหลเวียนของเลือด ความดัน และอื่นๆ


ประโยชน์ของเครื่องระบายความร้อนมีอะไรบ้าง ?

      ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงหลังจากการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และฝึกซ้อมกีฬา ให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงจนกลับสู่ภาวะอุณหภูมิปกติ โดยที่มีระยะเวลาในการปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกายที่เร็วขึ้น 
      และอีกประเด็นที่สำคัญคือเครื่องระบายความร้อนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานวิจัยในระดับปริญญาตรีของโมเอง ถ้าไม่มีเจ้าเครื่องนี้โมคงไม่งานวิจัยที่สมบูรณ์เกิดขึ้น 


คงงงกันว่า โมทำอะไรกับเครื่องนี้

      เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้มีการทำงานได้จริง กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างให้ใช้เครื่องระบายความร้อนนี้และเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เครื่องระบายความร้อน  จากนั้นโมและเพื่อน ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาวิเคราะห์พร้อมสร้างสมการอธิบายความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 2 ชุด เพื่อหาข้อสรุปที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องระบายความร้อนนี้อีกทางหนึ่ง หากจะอธิบายเป็นสมการทุกคนคงจะงง และสับสนมากๆ จึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดลงลึกของสมการดังกล่าว  


วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนนั่นคืออะไร

             

              หากจะกล่าวถึง "การศึกษา" หลายคนนั้นจะนึกถึง การเรียนการสอน ที่มีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหานั้นๆได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน
              
               สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเรียนการสอน นั่นคือ สื่อการสอน สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
วิชานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากจะถามว่า "ในปัจจุบันสื่อการสอนนั้นมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่" คงจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยาก เพราะว่า ปัจจุบันสื่อการสอนได้มีการถูกสร้าง ถูกพัฒนา ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแต่ละยุคสมัย เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมีผลอย่างมาก ในการสร้าง การพัฒนสื่อการสอน ให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้งานแล้วเกิดประโยชน์ที่หลากหลาย และเกิดความทันสมัยของสื่อการที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้สื่อการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภท มีเป็นจำนวนมาก 
               
           อีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างสื่อการสอน หรือถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการสร้างสื่อการสอนต่างๆ นั่นคือ "การสร้างสื่อที่มีการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน"ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม ถ้าสื่อการสอนที่ผลิตออกมามีการสื่อถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีความทันสมัยตามกาลเวลา แต่ไม่ดึงดูดใจผู้เรียนแล้วนั้น สื่อชิ้นนั้นคงไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งานการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน เพราะฉะนั้น การจะสร้างสื่อการสอนควรต้องควรต้องคำนึงถึง ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ความทันสมัยตามยุคสมัยที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้