วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มุมมองเกี่ยวกับ "เทคโนโลยี" กับ "การศึกษา"

            ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่มากมาย เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ระบบ Microsoft ต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และระบบ Internet เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแต่ถูกสร้างขึ้น พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของคนในสังคมทางด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาเป็นต้น
          อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นเสมือนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่จะคอยพัฒนาด้านอื่นๆของสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าและเป็นตัวที่คอยกำหนดหรือชี้วัดความเป็นคนของสังคม  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเองก็ต้องการการพัฒนาให้ดีขึ้น ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมาย เช่น 
      ๑. ผู้สอน : ผู้สอนถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะพัฒนาระบบการศึกษาได้
      ๒.ผู้เรียน :ในการที่ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ อยากเรียน สามารถเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่คอย          
          ผลักดันให้การศึกษาเร่งพัฒนา
      ๓. เทคโนโลยี : เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก จากความทันสมัย ความสะดวก        
          รวดเร็วที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้ ผู้สอนมีกระบวนการสอนใหม่ๆที่อาศัยเครื่องมือชิ้นนี้
          ในการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน และขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็มีความสนใจ อยาก
          เรียนรู้ ในเนื้อหาต่างๆมากขึ้น 

         จากการทำงานของเครื่องมือสำคัญทางการศึกษาชิ้นนี้ ทำให้ระบบการศึกษามีการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย ที่เป็นต้นเหตุให้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีระบบที่ดีขึ้น 


        
        นอกจากเทคโนโลยีจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษาแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง ระบบการศึกษาเองก็เป็นแรงผลักดันให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายของคนทั้งในวงการการศึกษาและนอกวงการการศึกษาให้ได้มากที่สุด ทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่ก่อให้เกิดระบบการศึกษาใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่


วัฏจักรความสัมพันธ์ของการศึกษาและเทคโนโลยี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น