วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการสอนในปัจจุบัน

                ปัจจุบัน เทคนิคหรือวิธีการสอน มีอยู่มากมายหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คลิปวีดีโอการสอน วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดี เป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและ internet ไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆที่อยู่รอบโลกให้ทุกคนได้รับรู้ แม้ว่าเราจะอยู๋ส่วนใดของโลก หามี internet แล้ว เราจะได้รับความรู้อยู่ตลอด

               จากเทคนิควิธีการดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโมและเตย ริเริ่มที่จะทำคลิปการสอน
โดยเป็นการสอนเล่นเกมส์ UNOหลายคนคงรู้จักและเล่นเกมส์นี้เป็นแล้ว แต่ยังคงมีบางคนที่ไม่รู้จักและเล่นเกมส์นี้ไม่เป็น ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการอัดวีดีโอสอนเล่น UNOนั้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จัก UNOคนที่เล่นไม่เป็นให้ได้เรียนรู้วิธีการเล่นจากจากคลิปวีดีโอนี้ 
ทั้งโมและเตย หวังว่า ผู้ที่ชมคลิปนี้แล้วจะรู้จักและเข้าใจการเล่น UNO มากขึ้นคลิปนี้เป็นการทำคลิปชิ้นแรกอาจมีข้อผิดพลาดบ้างนะคะ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย(มือสมัครเล่นคะ)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมชิ้น โบว์แดง      หลายคนอาจสงสัยว่า   


เครื่องนี้คืออะไร ?

      เครื่องนี้คือ "เครื่องระบายความร้อน" ที่ถูกผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีต้นแบบมาจากเครื่องระบายความร้อนของร่างกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีไว้สำหรับให้นักกีฬาที่ออกกำลังกายมา ใช้เวลาในการปรับตัวให้อุณหภูมิของร่างกายคืนสู่อุณหภูมิปกติได้เร็วขึ้น


มีการทำงานอย่างไร ?

      หลักการทำงานของเครื่องระบายความร้อนของร่างกาย คือ การนำความเย็นของน้ำในกระติกน้ำแข็งส่งผ่านท่อมายังแท่งทองแดงภายในเครื่องโดยการควบคุมของอุปกรณ์วัดความเย็น  จากนั้นให้นักกีฬาจับแท่งทองแดงที่เย็น เพื่อช่วยให้ร่างกายมีการระบายความร้อนที่รวดเร็วขึ้น โดยเวลาที่จะใช้ในการจับนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิของนักกีฬา อุณหภูมิห้อง การไหลเวียนของเลือด ความดัน และอื่นๆ


ประโยชน์ของเครื่องระบายความร้อนมีอะไรบ้าง ?

      ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงหลังจากการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และฝึกซ้อมกีฬา ให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงจนกลับสู่ภาวะอุณหภูมิปกติ โดยที่มีระยะเวลาในการปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกายที่เร็วขึ้น 
      และอีกประเด็นที่สำคัญคือเครื่องระบายความร้อนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานวิจัยในระดับปริญญาตรีของโมเอง ถ้าไม่มีเจ้าเครื่องนี้โมคงไม่งานวิจัยที่สมบูรณ์เกิดขึ้น 


คงงงกันว่า โมทำอะไรกับเครื่องนี้

      เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้มีการทำงานได้จริง กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างให้ใช้เครื่องระบายความร้อนนี้และเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เครื่องระบายความร้อน  จากนั้นโมและเพื่อน ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาวิเคราะห์พร้อมสร้างสมการอธิบายความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 2 ชุด เพื่อหาข้อสรุปที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องระบายความร้อนนี้อีกทางหนึ่ง หากจะอธิบายเป็นสมการทุกคนคงจะงง และสับสนมากๆ จึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดลงลึกของสมการดังกล่าว  


วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนนั่นคืออะไร

             

              หากจะกล่าวถึง "การศึกษา" หลายคนนั้นจะนึกถึง การเรียนการสอน ที่มีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหานั้นๆได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน
              
               สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเรียนการสอน นั่นคือ สื่อการสอน สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
วิชานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากจะถามว่า "ในปัจจุบันสื่อการสอนนั้นมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่" คงจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยาก เพราะว่า ปัจจุบันสื่อการสอนได้มีการถูกสร้าง ถูกพัฒนา ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแต่ละยุคสมัย เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมีผลอย่างมาก ในการสร้าง การพัฒนสื่อการสอน ให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้งานแล้วเกิดประโยชน์ที่หลากหลาย และเกิดความทันสมัยของสื่อการที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้สื่อการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภท มีเป็นจำนวนมาก 
               
           อีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างสื่อการสอน หรือถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการสร้างสื่อการสอนต่างๆ นั่นคือ "การสร้างสื่อที่มีการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน"ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม ถ้าสื่อการสอนที่ผลิตออกมามีการสื่อถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีความทันสมัยตามกาลเวลา แต่ไม่ดึงดูดใจผู้เรียนแล้วนั้น สื่อชิ้นนั้นคงไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งานการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน เพราะฉะนั้น การจะสร้างสื่อการสอนควรต้องควรต้องคำนึงถึง ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ความทันสมัยตามยุคสมัยที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มุมมองเกี่ยวกับ "เทคโนโลยี" กับ "การศึกษา"

            ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่มากมาย เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ระบบ Microsoft ต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และระบบ Internet เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแต่ถูกสร้างขึ้น พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของคนในสังคมทางด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาเป็นต้น
          อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นเสมือนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่จะคอยพัฒนาด้านอื่นๆของสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าและเป็นตัวที่คอยกำหนดหรือชี้วัดความเป็นคนของสังคม  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเองก็ต้องการการพัฒนาให้ดีขึ้น ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมาย เช่น 
      ๑. ผู้สอน : ผู้สอนถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะพัฒนาระบบการศึกษาได้
      ๒.ผู้เรียน :ในการที่ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ อยากเรียน สามารถเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่คอย          
          ผลักดันให้การศึกษาเร่งพัฒนา
      ๓. เทคโนโลยี : เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก จากความทันสมัย ความสะดวก        
          รวดเร็วที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้ ผู้สอนมีกระบวนการสอนใหม่ๆที่อาศัยเครื่องมือชิ้นนี้
          ในการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน และขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็มีความสนใจ อยาก
          เรียนรู้ ในเนื้อหาต่างๆมากขึ้น 

         จากการทำงานของเครื่องมือสำคัญทางการศึกษาชิ้นนี้ ทำให้ระบบการศึกษามีการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย ที่เป็นต้นเหตุให้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีระบบที่ดีขึ้น 


        
        นอกจากเทคโนโลยีจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษาแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง ระบบการศึกษาเองก็เป็นแรงผลักดันให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายของคนทั้งในวงการการศึกษาและนอกวงการการศึกษาให้ได้มากที่สุด ทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่ก่อให้เกิดระบบการศึกษาใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่


วัฏจักรความสัมพันธ์ของการศึกษาและเทคโนโลยี


วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จากบ้านนอก...สู่เมืองกรุง


             จากชีวิตเด็กต่างจังหวัดที่ระหกกระเหินสูงเมืองกรุงใหญ่ ถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตด้วยสองมือ สองเท้าและหนึ่งสมอง ของเด็กผู้หญิงคนนึง ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และอยากจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริง 

              ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 27 เมษายา ค.ศ. 1991 ตั้งแต่นั้นมาก้อมีชื่อหนึ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน คือ สุวารี ศรีอำไพวิวัฒน์ แต่ดูเหมือนจะเรียกยากเพราะชื่อมันยาวไป  ทุกคนที่บ้านเลยเรียกสั้นๆว่า "โม"

            การศึกษาที่ผ่านมามีหลายระดับ มีที่สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา และได้ไปศึกษาต่อที่ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 4 ปี จนจบป.ตรี และปัจจุบันกำลังศีกษาป.โทที่ มศว ประสานมิตร

                 โมเป็นคนที่มีความฝันในอาชีพที่อยากจะเป็นตั้งแต่เด็ก เหมือนรู้ตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไร จนถึงทุกวันนี้ความฝันของโมยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ อาชีพการเป็นครู อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และสำคัญที่สุดคือ การเป็นดุษฏีบัณฑิต ต้นเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่จะข้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เด็ก เรียนโรงเรียนที่มีพื้นที่ในรั้วมหาวิทยาลัยมามากกว่า 10ปี เป็นเด็กสาธิตที่มีครูมาทดลองสอนมากมายหลายท่านหลายวิชา จนเกิดความรู้สึกที่ดีกับวิชานึง นั่นก็คือ คณิตศาสตร์ ประกอบกับรู้สึกผูกพันธ์กับวงการการศึกษามาก     


        นอกจากนี้ผู้ที่มีอิทธิพลกับความคิดของโมมาก คือ พ่อ จากการที่พ่อทำงานที่คณะศึกษาศาสตร์มาตั้งแต่โมเริ่มเข้าเรียน พ่อจึงเป็นผู้ที่คอยปลูกฝังเรื่องเรียนให้โมอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเราสองคนพ่อลูกจะไม่คอยได้เจอกัน เพราะงานพ่อโมเยอะมาก จากสิ่งแวดล้อมต่างๆภายนอกและจิตใจที่ใฝ่ในทางการศึกษา ทำให้โมเลือกแนวทางที่จะเดินมาทางด้านนี้


               ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน โมทำให้พ่อภูมิใจและไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังในเรื่องการเรียนแม้สักครั้ง โมเดินตามทางที่พ่อวางไว้ให้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ทางที่พ่อวางไว้ให้นั้นโมมีอิสระมากจะไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่ต้องฝืนทน พ่อให้อิสระทางความคิดกับโมทุกๆอย่างในการเดินทางครั้งนี้ โมจะรีบเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด เพื่อพ่อ เพื่อแม่ และเพื่ออนาคตของตัวเอง แม้จะมีอุปสรรคระหว่างการเดินทาง โมจะมีพ่อและแม่เป็นที่ปรึกษาและกำลังใจที่ดีตลอดการเดินทางครั้งนี้